Image Navigation

513700-griffith-observatory

at 810 × 456 in .hân hoan về sự vô cùng

Đài thiên văn Griffith nhìn xuống thành phố Los Angeles