.lời nguyện hôm nay.

God bless you, Japan!
. những biến cố dồn dập khôn lường, biết đâu ngày mai sẽ biến mất… Xin hết lòng cho ngày hôm nay và cho những người của hôm nay!

.giật mình.