Mankind is no island!

Phim rất giống con người của mình. Rất bình thường. Rất quen thuộc. Rất nhỏ nhoi. Rất thương yêu. Rất đặc biệt…

Ý tưởng quen, chủ đề quen, nhạc nghe qua cũng quen… nhưng lại rất chạm, chạm rất lạ. Những ý tưởng nhỏ, những chi tiết nhỏ, những điều người ta dễ dàng bỏ qua, những điều người ta đã từng xao động nhưng rồi hối hả quên mất. Trái tim con người đôi lúc lăn lóc giữa đường, thay vì phải bay, phải nhớ, phải tựa nương  nhau!

Phim ngắn tên “Mankind is no island” của Jason Van Genderend. Xem để dừng lại một chút, một chút thôi…

.I walk by you today… Did you last see your dad, boys, mother…?

[. It was the 2008 NY Tropfest winner, only cost $57 to make, and was completely shot on a mobile phone.]