xuống hàng

muốn
xuống
hàng
.
mà cũng hong được?
là sao